Zásady ochrany osobních údajů.

Performance training / Performance lifestyle


 

Podnikající fyzická osoba Adam Česlík, nar. 15.4.1988, se sídlem Tyršova 145/26, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 88894169 jako správce osobních údajů (dále jen jako „Správce“) Vás Klienty systému Performance training / Performance lifestyle a jako subjekt osobních údajů (dále jen jako „Subjekt údajů“)   informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

 1. NA ÚVOD
 • Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“).
 • Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Další pojmy (termíny) jako „zvláštní kategorie osobních údajů“, „subjekt údajů“, „zpracování osobních údajů“, „správce“, „zpracovatel“, „rizikové zpracování“, „automatické individuální rozhodování vč. profilování“ a „odpovídající technická a organizační opatření“ mají význam a je potřeba je vykládat v souladu a v kontextu s GDPR.

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ
 • Správce zpracovává o Subjektu údajů následující údaje:
  • adresní a identifikační údaje: e-mail, jméno

 

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ – DOBA ZPRACOVÁNÍ
Zpracovávané osobní údaje Účel zpracování Právní důvod pro zpracování Doba zpracování
adresní a identifikační údaje; popisné údaje plnění a realizace smluvního vztahu plnění ze smlouvy; oprávněný zájem Správce po dobu trvání smluvního vztahu
e-mail zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. oprávněný zájem Správce po dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se Subjekt údajů odhlásí z odběru
 

 

 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Osobní údaje Správce zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem. Tyto Zásady seznamují Subjekt údajů s rozsahem, obsahem a způsobem, jakým zpracovává Správce osobní údaje.
 • Osobní údaje, které Správce zpracovává jsou ve vztahu k smluvnímu vztahu přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah pro naplnění stanoveného účelu.
 • Správce potřebuje, aby osobní údaje Subjektu údajů byly přesné a aktuální. Pokud bude některý z poskytnutých údajů neaktuální, Subjekt údajů má povinnost jej upravit v uživatelském účtu v aplikaci.
 • Osobní údaje Správce zpracovává způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚMYSL PŘEDAT INFORMACE
 • Osobní údaje Subjektu údajů může Správce předat také třetí osobě jako příjemci. Správce takto poskupuje však vždy pouze v odůvodněných případech. Osobní údaje může Správce předat těmto příjemcům:
 1. zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje Subjektu údajů dle pokynů Správce a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR; například poskytovatelům programů, které využívá Správce pro lepší zabezpečení a chod jeho služeb; tito budou mít přístup pouze v nezbytném rozsahu a za účelem správy a technické podpory používaných programů;
 2. orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžadují platné právní předpisy;
 3. jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.
 • Správce nemám v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 • Práva Subjektu údajů jsou důležitým prvkem ochrany osobních údajů. Pokud se bude Subjekt údajů domáhat jakéhokoliv svého níže uvedeného práva, poskytne mu Správce informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Subjektu údajů. Tuto lhůtu může Správce ve výjimečných případech prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodu prodloužení informuje Správce Subjekt údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
 • Subjekt údajů má právo:
 • být informován o zpracování osobních údajů
  • Informace o zpracování osobních údajů sdělujeme Správce zejména prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů
 • na přístup k osobním údajům
  • Pokud o to Subjekt údajů požádá získá od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány má Subjekt údajů právo získat následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Většinu těchto informací zjistíte z těchto zásad ochrany osobních údajů, ale pokud bude mít Subjekt údajů zájem může se na výše uvedené také dotázat.
 • na opravu, resp. doplnění
  • Pokud Subjekt údajů ví nebo se domnívá, že Správce zpracovává jeho nepřesné osobní údaje, Subjekt údajů na to může upozornit a Správce má povinnost údaje opravit. Pokud bude Subjekt údajů chtít nějaký neúplný osobní údaj doplnit s přihlédnutím k účelu zpracování, může na to upozornit Správce a Správce má povinnost údaje doplnit
 • na výmaz
  • Toto právo Subjektu údajů ukládá Správci povinnost zlikvidovat osobní údaje v souladu s článkem 17 odst. 1 GDPR pokud je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR;
  • a zároveň nelze aplikovat ani jednu z výjimek uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR
 • na omezení zpracování
  • V rámci tohoto práva má Subjekt údajů možnost požádat Správce, aby omezil zpracování osobních údajů. Pokud jsou splněny podmínky dle článku 18 odst. 1 GDPR musí tak Správce učinit
 • na přenositelnost údajů
  • Subjekt údajů má právo získat, tedy zejména stáhnout, od Správce své osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a dále má právo na přímé poskytnutí osobních údajů jinému správce.
 • vznést námitku
  • V některých případech má Subjekt údajů možnost vznést tzv. námitku proti zpracování. Jedná se zejména o situace, kdy Subjekt údajů neměl možnost ovlivnit to, že jsou jeho údaje zpracovány, a zároveň se nejedná o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem, kdy je tato nemožnost obhájitelná. Subjekt údajů má takto možnost vznést tři druhy námitek proti zpracování. Jsou to námitky proti:
   • zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
   • zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu;
   • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Je-li vznesena námitka, údaje dále Správce nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjekt údajů nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Je-li vznesena námitka proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování, musí Správce přestat osobní údaje zpracovávat.

 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Při zpracovávání osobních údajů Subjekt údajů nedochází nikdy k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Kdykoliv může Subjekt údajů odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které jsou mnou na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

 • získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Pokud je pravděpodobnost, že vznikne vysoké riziko pro práva a svobody Subjekt údajů v důsledku porušení zabezpečení Správce, oznámí to Správce Subjektu údajů bez zbytečného odkladu.

 • podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud by Subjekt údajů nabyl dojmu, že Správce porušuje své povinnosti při zpracovávání jeho osobních údajů, má Subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz; tel.: +420 234 665 111.

 

 1. ZMĚNY ZÁSAD 
 • Zásady ochrany osobních údajů se můžou časem změnit. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejní Subjekt údajů v aplikaci. Pokud se bude jednat o významné změny může Správce o nich informovat Subjekt údajů e-mailem.

 

 1. NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE
 • Pokud bude Subjekt údajů chtít kontaktovat Správce v souvislosti se zpravováním jeho osobních údajů, může se obrátit na na následující kontakty:
  1. písemně na adresu sídla: Tyršova 145/26, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
  2. e-mailem na e-mailovou adresu: adam@risebyperformance.com 

TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNE: 18. 6. 2018